top of page

About Us

118543600_119367479880960_82080769995775

Pawlpi Tangthu Tomno

Rev. Kap K Hatlang (Late)

Pasian in eite lunggulh na hong thei-in March 15, 2012 (Thu) ni nitak 9:00pm hun ciangin pawlpi thak tawh ki patkhiat ding a lunggulh mahmah Mi 39 tawh Rev. Kap Mang Hatlang te innsung ah thunget khopna le thu kikupna ki nei-in, pawlpi min dingin ZBCM cih ding thukimna ki nei hi. Ahi zongin hih pen a min a sau lawhna bang hi ding ci in tawlkhat sung ki kupna tuamtuam ki nei aa, a tawpna ah Rev. Dr. Chin Do Kham pen pawlpi in cih mawh mahmah laitak le thu haksa mahmah khat a ki nawkkhak laitak in amah thudotpi khat bangin ki nei ahih natawh amah a ki dot tak ciangin Kawlgam pekpan in na deih mahmah uh min ahih ciangin ZBCM TULSA cihpah ziau un ci in hong genna tawh ki zui in ki kipsak aa, hih min mah tawh hanciam to in EIN nambat le 501C3 te zong a ki ngahkhia thei hong suak hi.

 

Pawlpi i ki patcil lai in thu ki nak nget mahmah a, Topa'n thupha hong pia in Fulltime Pastor khat le parttime Sia Mi 3 tawh a ki dingto pawlpi ahi hi. Ahi zongin Kum 8 (2012-2020) sungin Pasian in nakpi takin hong phungvuh in Fulltime Pastor Mi 4 le Parttime Sia 1 hong omsak in, Pawlpi member Mi 870 val tawh Pasian min hong phatsak ahih manin Topa tungah lungdamna i ko hi. Topa in a phuhsa pawlpi hong nusialo dinga, mailam ah a picing, a pawlcing mahmah cih bek hilo in na lianpi tampi hong semsak lai ding hi. Topa in min phatna khempeuh ngahta hen. Amen

ZBCM of TULSA CHURCH FOUNDERS (March 15, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note tawh na semkhawm

Rev, Kap K Hatlang (Late)

Former Senior Pastor 

ZBCM of TULSA CHURCH

01. Sia Thiam Lian Sang
02. Dong Khan Lian
03. Rev. Ngo Suan Thang
04. Langh Sian Mung
05. Lian Khan Kap
06. Lian Khan Mung
07. Zam Khan Cin
08. Thang Khan Cin
09. Langh Khan Do
10. Kam Suan Thang
11. Pau It Lal
12. Thang Biak Siam
13. Hau Lam Cin

14. Ngin Lian Kam
15. Zam Lam Pau
16. Thang Khan Piang
17. Cin Suan Thang
18. Ciin Khan Dim
19. Dam Ngaih Lian
20. Thang Ngaih Dim
21. Cing Khawl Lian
22. Kam Sian Pau
23. Cing Deih Don
24. Langh Suan Kim
25. Dim Lun Niang
26. Lian Lam Cing

27. Lun Deih Ciang

28. Chin Ngo Pau

29. Kap Za Langh

30. Cin Suan Mang (Rev. Thang Lian Mang)

31. Robert Kim Neu

32. Awn Suan Thang

33. Rev. Kap K. Hatlangh

34. Ciin San Cing

35. Do Sian Lal

36. Cing Go Kim

37. Thang Sian Tuang

38. Kam Sian Tung3

9. Langh Sian Muan Pau

​                    YEARLY MOTTO

 • 2012 - Ki Lamdan Kum - 2 Cor. 5:17

 • 2013 - Mavan Kum - Gen. 24:12

 • 2014 - Lungdam Koh Kum - Late 107:1

 • 2015 - Ki Laptoh Kum - 1 Pet. 5:6

 • 2016 - Khantoh Kum - 1 Tim. 4:15

 • 2017 - Gahkhiat Kum - Matt. 12:33

 • 2018 - Thupha San Kum - Isaiah 44:3

 • 2019 - Piakkhiat Kum - 2 Cor. 9:6 - 7

 • 2020 - Mainawt Kum - Phil. 3:13 -14

 • 2021 - Sepkhiat Kum - 2 Cor. 8:10 -11

 • 2022 - Nopsak Kum - Isaiah 35:1-10

 • Maipha Ngah Kum - Late 84:11

 • Gamthak Laak Kum - Joshua 1:1-9

 Our Statement Of Faith 

bottom of page